KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   – dalej RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg, tel. 77 444 18 50,
  e-mail:
  sekretariat@pssebrzeg.pol.pl;
 2. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@pssebrzeg.pol.pl, tel. 77 444 18 38 lub osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisu prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w celu wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. nie będziemy profilować Pani/Pana danych osobowych oraz nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzanie danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie kontaktując się z nami osobiście w siedzibie przy ul. Armii Krajowej 22 w Brzegu lub w inny sposób umożliwiający zweryfikowanie tożsamości (np. przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej sekretariat@pssebrzeg.pol.pl);
 8. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia zgody na ich przetwarzanie.