Produkty Biobójcze – likwidacja plagi komarów.

Przekazujemy pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lipca 2019 r., znak: GIS-HŚ-HP-4334-43/DP/19/2, zawierające opinię Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na temat produktów biobójczych z kategorii produktowej 18 i 19, które zarejestrowane są na terenie Polski, a mogących mieć zastosowanie podczas działań związanych z likwidacją plagi komarów.

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 lipca 2019 r.

Oraz przekierowanie do strony GIS dot. komarów:

https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/