Załatwianie spraw

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów sektora spożywczego

Podstawa prawna: Art.61,62,63,64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 149 z poźn. zm.),

Wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu wymagany jest w odniesieniu do:

 1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,
 2. urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności,
 3. obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 4. gospodarstw agroturystycznych,
 5. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 6. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego,
 7. sklepów zielarskich,
 8. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie,
 9. producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym,
 10. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet,
 11. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,
 12. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną,
 13. podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności – wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Brzegu, ul. A. Krajowej 22, pokój nr 31, w godzinach 7:30-15:00.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu (w drodze decyzji) i o wpis do rejestru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu są zobowiązane złożyć wszystkie zakłady sektora spożywczego działające na terenie powiatu brzeskiego, które:

 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzącego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Brzegu, ul. A. Krajowej 22, pokój nr 31, w godzinach 7:30-15:00.

 

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów są zobowiązane złożyć podmioty działające na terenie powiatu brzeskiego w sektorze spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, znajdujące się już pod nadzorem (w rejestrze) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
 • określenie czego dotyczy zmiana
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów należy złożyć w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany sekretariacie PSSE w Brzegu, ul. A. Krajowej 22, pokój nr 31, w godzinach 7:30-15:00.

 

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów zobowiązane są złożyć podmioty znajdujące się w rejestrze zakładów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, po zakończeniu działalności.