Odwołania i zażalenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu jest organem administracji publicznej I instancji.

Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu wnosi się do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu.

Terminy:

 • Odwołanie od decyzji:
  • wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
  • wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. (pkt. 2 i 3 – nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
 • Zażalenie na postanowienie:
  • wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  • wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania /zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę:

 • jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ( art. 132 kpa)
 • jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu przesyła odwołanie /zażalenie wraz z aktami sprawy Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (art.133 kpa).

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne. Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.