Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
– Zadania Sekcji

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

  • inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  • pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
  • udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
  • ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Główne kierunki działań promocji zdrowia wynikają z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów, potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów Narodowego Programu Zdrowia oraz zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Programy i akcje prozdrowotne inicjowane i przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, do uczniów szkół podstawowych, uczniów wygaszanych gimnazjów, młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych oraz rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, pacjentów zakładów opieki zdrowotnej, pracowników służby zdrowia oraz do mieszkańców powiatu brzeskiego.

Zgodnie z przyjętymi procedurami obowiązującymi w działalności Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzegu, realizacja wszystkich programów opiera się na jednakowym schemacie metodologicznym i obejmuje następujące etapy postępowania:

  • oferta – przekazanie propozycji programów do placówek (określony typ placówek oświatowo – wychowawczych);
  • deklaracja – podpisana przez dyrektora placówki, tym samym zgoda na udział w programie ze wskazaniem koordynatora szkolnego odpowiedzialnego za jakość wdrażanego programu;
  • szkolenia – dla koordynatorów szkolnych z zakresu merytorycznego uzasadnienia problemu obejmującego program oraz metodyki jego wdrażania (w trakcie szkolenia – przekazanie materiałów zawierających treści objęte szkoleniem);
  • wizytacje – monitorowanie wdrażanego i realizowanego programu w danej placówce zgodnie z planem pracy;
  • sprawozdanie – ocena programu zgodnie z opracowanym drukiem sprawozdawczym, w którym zawarte są m.in. uwagi, wnioski i propozycje zmian, które zdaniem koordynatora szkolnego należałoby wprowadzić.