Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu przy ul. A. Krajowej 22, 49-300 Brzeg

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –15.00

tel. 77 444 18 50

Kierownicy i pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy Stacji.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.

Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy

                                                 793 832 257

Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godzinach 15:00 – 15:30

Skargi i wnioski  można składać w sekretariacie PSSE
w Brzegu przy ul. A. Krajowej 22

w godzinach 7:30 – 15:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, telefaksu, poczty elektronicznej (sekretariat@pssebrzeg.pol.pl) i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargi mogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Brzegu załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).