Programy Realizowane programy i akcje profilaktyczne:

Pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzegu obecnie realizuje następujące programy edukacyjne:

  • “Czyste powietrze wokół nas”– program antynikotynowy o zasięgu krajowym, kierowany do dzieci w wieku 5 – 6 lat oraz do ich rodziców i nauczycieli. Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. 
  • “Bieg po zdrowie” krajowy program edukacyjny o tematyce antynikotynowej kierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
  • “Trzymaj Formę!”– program edukacyjny o zasięgu krajowym, dotyczący zdrowego żywienia i aktywności fizycznej realizowany w szkołach podstawowych w klasach V, VI i VII oraz w klasach gimnazjalnych. Celem programu jest edukacja uczniów i rodziców uczniów w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
  • “Znamię! Znam je?” krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów skóry oraz rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży na temat zagrożeń wynikających z zachorowalności na czerniaka, a także potrzeby profilaktyki i wczesnego wykrywania tego nowotworu.
  • “Podstępne WZW”– krajowy program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, dotyczący wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych informacji na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych  i kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.
  • “ARS, czyli jak dbać o miłość?”– krajowy program edukacyjny realizowany w ramach projektu: “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.  Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  • “Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”– ogólnopolski program, realizowany różnymi formami, kierowany do ogółu społeczeństwa. Głównym celem programu jest zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS m.in. poprzez podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz promowanie odpowiedzialnych postaw i unikania ryzykownych zachowań. Działania edukacyjne i informacyjne realizowane w ramach programu skierowane są w szczególności do osób aktywnych seksualnie, osób dorosłych, młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, rodziców, nauczycieli, pacjentów i personelu podmiotów leczniczych.
  • “Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”- program o zasięgu krajowym, realizowany od 2008 roku, kierowany do ogółu społeczeństwa.
  • „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” – założeniem programu jest przeciwdziałanie zjawiskom uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków i dopalaczy. Jednym z celów jest realizowanie działań zwiększających kompetencji przedstawicieli zespołów wychowawczych w obszarze profilaktyki i reagowania na zjawiska związane z zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży. Patronatem programu jest Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.