Powiatowa stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Ul. Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
tel. 0048 77 444 18 50
fax 0048 77 444 18 40
sekretariat@pssebrzeg.pol.pl
Do pobrania
przeglądarka PDF:

Valid XHTML 1.0 Transitional

STATUT PSSE BRZEG

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ
W BRZEGU

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzegu, zwanej dalej Powiatową Stacją oraz zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 2

Podstawą prawną działania Powiatowej Stacji są następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. Nr 162, poz.1342)
 4. Statut Powiatowej Stacji.
 5. Niniejszy Regulamin.

Rozdział 2
Zasady kierowania Powiatową Stacją

§ 3

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu będący jednocześnie Dyrektorem kieruje Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Brzegu.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Powiatowej Stacji przy pomocy:
  1. Głównego Księgowego,
  2. kierowników komórek organizacyjnych
  3. pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy
 3. W razie nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępuje go kierownik jednej z komórek organizacyjnych, powołany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu na Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 4

Główny Księgowy kieruje całokształtem spraw budżetowo - finansowych. Główny Księgowy jest jednocześnie kierownikiem Oddziału Ekonomiczno -Administracyjnego.

§ 5

Szczegółowe zadania dla kierowników oddziałów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy określa Dyrektor Powiatowej Stacji, natomiast kierownicy właściwych komórek organizacyjnych określają szczegółowe zadania dla podległych im pracowników.

§ 6

 1. Kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za jej prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Pełnomocnik ds. Jakości odpowiada za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Powiatowej Stacji

Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna

§ 7

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne

 1. Pion Nadzoru Bieżącego
  1. Oddział Epidemiologii
  2. Oddział Higieny Komunalnej
  3. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  4. Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej
  5. Oddział Higieny Pracy
  6. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
  7. Stanowisko ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
 2. Samodzielne Stanowiska Pracy
  1. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  2. Stanowisko ds. Statystyki, Informacji i Oceny
  3. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
 3. Oddział Ekonomiczno -Administracyjny

Rozdział 4
Zakres działania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji

§ 8

 1. Zadania wspólne komórek organizacyjnych
  • wykonywanie czynności kontrolnych i innych czynności nałożonych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
  • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
  • przygotowywanie projektów decyzji oraz wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym
  • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi inspekcjami i instytucjami
  • współpraca z samorządami: wojewódzkim, powiatowym i gminnym przy realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia publicznego
  • współpraca wewnętrzna z komórkami organizacyjnymi jednostki własnej
  • opracowywanie danych statystycznych, sporządzanie analiz, przygotowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności oraz przekazywanie ich Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu i stosownym organom samorządowym
  • załatwianie skarg i wniosków
  • organizowanie szkoleń wewnętrznych
  • udzielanie pomocy i wsparcia instytucjom, organizacjom i innym instytucjom w prowadzeniu działalności prozdrowotnej
 2. Zadania szczegółowe komórek organizacyjnych
  1. Pion Nadzoru Bieżącego Kierownikiem tego pionu jest Zastępca Dyrektora
   1. Oddział Epidemiologii
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń oraz nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych przez:
    • podejmowanie działań przeciwepidemicznych w celu ochrony zdrowia i życia ludzi ( przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, obserwacji i likwidacji ognisk epidemicznych )
    • podejmowanie działań przeciwepidemicznych, w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakażenia, zgodnie z kompetencjami określonymi ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach
    • sporządzanie analiz sytuacji epidemiologicznej, wykonawstwa szczepień ochronnych, stanu sanitarnego zakładów opieki zdrowotnej i innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych oraz opracowywanie odpowiednich wniosków
    • sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych w zakresie przestrzegania Programu Szczepień Ochronnych
    • sprawowanie nadzoru nad gospodarką preparatami szczepionkowymi w punktach szczepień(analiza zamówień i zużycia, ocena warunków przechowywania, prawidłowość prowadzonej dokumentacji szczepień )
    • prowadzenie magazynu preparatów szczepionkowych
    • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym w zakładach opieki zdrowotnej i innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz stosowaniem w tych zakładach wyrobów medycznych
    • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procesów sterylizacji, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach
    • prowadzenie rejestru biologicznych kontroli procesów sterylizacji w aparatach sterylizujących
    • prowadzenie magazynu środków dezynfekcyjnych
    • pobór próbek do badań laboratoryjnych
   2. Oddział Higieny Komunalnej
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, utrzymaniem należytego stanu sanitarnego nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, dróg i ulic oraz środków komunikacji publicznej, przez:
    • sprawowanie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, miejscami zbiorowego wypoczynku i rekreacji oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich stanu sanitarnego
    • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej i innych, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
    • sprawowanie nadzoru nad środkami komunikacji publicznej
    • prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym dokumentowanie, weryfikowanie, analizowanie i ocena danych dotyczących wody przeznaczonej do spożycia
    • sprawowanie nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
    • sprawowanie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach
    • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ekshumacji zwłok, wydawanie opinii i zezwoleń na przewóz zwłok
    • pobór próbek do badań laboratoryjnych
   3. Oddział Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku przez :
    • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną i obrotem środków spożywczych
    • sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno - higienicznymi zakładów produkujących, wprowadzających do obrotu i magazynujących żywność
    • sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarno-higienicznymi środków transportu żywności
    • propagowanie zasad racjonalnego żywienia oraz prowadzenie ocen jakości i sposobu żywienia w określonych grupach ludności
    • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,
    • pobór próbek do badań laboratoryjnych
   4. Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej
    • przeprowadzanie kontroli sanitarnej jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
    • wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i składników żywności
    • pobór próbek do badań laboratoryjnych
   5. Oddział Higieny Pracy
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny pracy przez:
    • rozpoznanie środowiska pracy pod kątem występujących w nim czynników szkodliwych i uciążliwych
    • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy
    • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie:
     1. substancji i preparatów chemicznych
     2. produktów biobójczych
     3. przeciwdziałaniu narkomanii w części dotyczącej prekursorów grup II A-R i II B-R
     4. środków ochrony roślin według uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
     5. czynników rakotwórczych w środowisku pracy
    • prowadzenie postępowania w sprawach o stwierdzenie choroby zawodowej, w tym: przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, prowadzenie dokumentacji, przygotowanie projektów decyzji administracyjnych
   6. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży przez:
    • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym zakładów nauczania i wychowania
    • sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży
    • sprawowanie nadzoru nad blokami żywieniowymi, bufetami i kioskami szkolnymi w placówkach nauczania i wychowania
    • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych w szkolnych gabinetach chemicznych
    • wykonywanie prac problemowych dotyczących środowiska dziecięco- młodzieżowego w celu zapobiegania negatywnym wpływom na stan ich zdrowia szkodliwych czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych
    • sprawowanie nadzoru nad organizacją, jakością i sposobem żywienia i dożywiania w zakładach nauczania i wychowania
    • ocenę higieny procesu nauczania
    • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
    • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
   7. Stanowisko ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej przez:
    • koordynowanie działalności oświatowo-zdrowotnej podejmowanej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych mieszkańców oraz pobudzania aktywności społecznej na rzecz własnego zdrowia
    • monitorowanie i ocenę działań prozdrowotnych podejmowanych przez placówki szkolno-wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki uczestniczące w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
    • wprowadzanie, koordynowanie i realizowanie krajowych programów edukacyjnych i profilaktycznych oraz akcji promujących zdrowy styl życia
    • współpracę i współdziałanie z władzami lokalnymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego komunikowania i innymi jednostkami realizującymi zadania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
    • przygotowanie i doskonalenie w dziedzinie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej realizatorów programów edukacyjnych oraz innych osób podejmujących działania prozdrowotne
  2. Samodzielne Stanowiska Pracy
   1. Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przez:
    • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
    • ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu jest ustalany, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
    • wyrażanie opinii na temat obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresie
    • uzgadnianie dokumentacji projektowych dotyczących budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
    • wyrażanie zgody na odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    • przeprowadzanie kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach
    • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych
    • opiniowanie przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, co do zgodności z warunkami sanitarnymi, określonymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej
   2. Stanowisko ds. Statystyki , Informacji i Oceny
    Realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie statystyki, informacji i oceny przez:
    • sprawowanie nadzoru nad zgłaszalnością zachorowań na choroby zakaźne i zakażeń
    • prowadzenie rejestru chorób zakaźnych i zakażeń oraz innych rejestrów określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach
    • zbieranie i opracowywanie materiałów statystycznych, sporządzanie liczbowych analiz sytuacji epidemiologicznej i ocen stanu sanitarnego
    • opracowywanie sprawozdań ze stanu zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi
    • popularyzowanie danych wynikających z opracowań statystycznych
    • zbieranie i wysyłanie planów pracy oraz sprawozdań z wykonania tych planów
    • opracowywanie zbiorczych sprawozdań w zakresie działalności kontrolno-represyjnej
   3. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
    • wg odrębnych przepisów
  3. Oddział Ekonomiczno - Administracyjny
   Realizuje obsługę finansową i administracyjną Powiatowej Stacji w zakresie:
   1. ekonomiczno-finansowym
    • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
    • prowadzenie księgowości materiałowej
    • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
    • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
    • sporządzanie sprawozdań finansowych
    • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia i funduszu płac
    • opracowywanie projektów planów finansowych
    • opracowywanie wniosków o zmiany planów finansowych
    • dokonywanie okresowych analiz wykonania planów finansowych
    • organizowanie inwentaryzacji i nadzór nad jej przebiegiem
    • prawidłowe i terminowe dochodzenie należności z tytułu prowadzonej działalności
    • zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych oraz ich zabezpieczenia
   2. administracyjnym
    • prowadzenie spraw pracowniczych
    • kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy
    • załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury lub renty
    • opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia
    • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funduszu socjalnego
    • prowadzenie spraw dotyczących dokształcania zawodowego pracowników
    • współpraca z lekarzem oraz pracownikiem prowadzącym zagadnienia bhp, celem zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy oraz właściwej opieki zdrowotnej
    • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych , regulaminów itp.
    • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
    • wystawianie delegacji służbowych oraz koordynowanie wyjazdów samochodami służbowymi
    • dbałość o utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń
    • zabezpieczenie pomieszczeń przed zniszczeniem, pożarem i innymi zagrożeniami
    • zabezpieczenie mienia ruchomego przed kradzieżą
    • zlecanie wykonywania napraw i konserwacji sprzętu, aparatury, instalacji itp.
    • prowadzenie archiwum
    • prowadzenie ewidencji inwentarzowej, wnioskowanie w sprawach kasacji, przeprowadzanie likwidacji
    • prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne materiały i sprzęt
    • prowadzenie magazynu oraz dokumentacji magazynowej
    • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji ( obsługa kancelarii)
    • pisanie na maszynie i obsługiwanie kserokopiarki
    • nadzorowanie i odbiór usług zlecanych do wykonania

§ 9

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
 1. Załącznik Nr 1 - Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji.
 2. Załącznik Nr 2 - Wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Powiatowej Stacji.

§ 10

Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia.
Copyright © 2007 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu. All rights reserved.