W roku 1951 Powiatowa Kolumna Sanitarna w Brzegu i Miejska Kolumna Sanitarna w Brzegu mieściły się w budynku obecnym, tj. przy ulicy Marchlewskiego 22 na II piętrze (na parterze było PZU, a na I piętrze Zakład Gospodarki Komunalnej). Kierownikiem Powiatowej Kolumny Sanitarnej był lek. med. Antoni Gawędzki, a następnie pan Mieczysław Woronow (był to były pracownik PZH).

W 1952 roku Powiatowa Kolumna Sanitarna została przeniesiona do Powiatowej Rady Narodowej w Brzegu przy ulicy Robotniczej, a Miejska Kolumna Sanitarna do Miejskiej Rady Narodowej w Brzegu, ulica Bolesława Chrobrego. Od listopada 1952 roku kierownikiem Powiatowej Kolumny Sanitarnej była lek. med. Cichocka.

W roku 1953 Powiatowa Kolumna Sanitarna została przeniesiona do budynku Pogotowia Ratunkowego w Brzegu na ulicę Marchlewskiego i przez pewien okres kierownikiem był lek. med. Cichocki, a następnie przez kilka miesięcy obowiązki kierownika pełnił instruktor higieny Stanisław Pieczonka.

Od 1954 roku Powiatowa Kolumna Sanitarna przeniesiona została do budynku Miejskiej Przychodni w Brzegu przy ulicy Piastowskiej. W tym samym roku we wrześniu nastąpiła zmiana nazwy na Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i Miejską Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która w dalszym ciągu mieściła się przy ulicy Bolesława Chrobrego.

W roku 1955 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przeniesiono do budynku Powiatowej Przychodni w Brzegu przy ulicy Piastowskiej (róg ulicy Łokietka), a ówczesnym kierownikiem była lek. med. Ryszarda Byrczek.

Od 1957 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna została przeniesiona do budynku przy ulicy Spacerowej. Od 01.03.1960 roku kierownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej był lek. med. Józef Stec. Kierownikiem Miejskiej Stacji był lek. med. Władysław Byrczek.

W roku 1964 Stacje zostały przeniesione ponownie do budynku przy ulicy Marchlewskiego 22 (obecnie ulica Armii Krajowej). Połączenie Stacji nastąpiło z dniem 01.07.1968 roku i powstała Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna dla miasta i powiatu brzeskiego, dyrektorem był lek. med. Władysław Byrczek. Stacja przejęła cały budynek.

W lipcu 1969 roku w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dla miasta i powiatu brzeskiego utworzono laboratorium, które wykonywało następujące badania:

  • Bakteriologiczne i parazytologiczne materiałów klinicznych,
  • Fizykochemiczne i bakteriologiczne wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz wody z kąpielisk i basenów kąpielowych,
  • Zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
  • Czynników szkodliwych środowiska pracy,
  • Fizykochemiczne żywności, w tym substancji dodatkowych dozwolonych w środkach spożywczych, jak i zanieczyszczeń żywności,
  • Mikrobiologiczne żywności.

W 1985 roku weszła w życie ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz.49), która w znacznym stopniu wprowadziła zmiany w zakresie struktur organizacyjnych inspekcji. Zgodnie z ustawą Państwowa Inspekcja Sanitarna podlegała Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, a kierował nią Główny Inspektor Sanitarny.

W kwietniu 1995 roku po przejściu na emeryturę dyrektora lek. med. Władysława Byrczka na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu została powołana lek. med. Beata Rozmus.

Z dniem 1 stycznia 1999r. Inspekcja Sanitarna z państwowego organu rządowej administracji specjalnej została przekształcona w rządową zespoloną inspekcję sanitarną na szczeblu wojewódzkim, a na szczeblu lokalnym weszła w skład powiatowej inspekcji zespolonej.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku na mocy ustawy z dnia 24.07.1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778) Główny Inspektor Sanitarny stał się centralnym organem administracji rządowej.

1 stycznia 2002 roku na mocy ustawy z dnia 24.08.2001r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw umiejscowiono organy Inspekcji Sanitarnej w zespolonej administracji rządowej stopnia wojewódzkiego oraz powiatowego.

W roku 2003 została podjęta decyzja o likwidacji w Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzegu oddziału laboratoryjnego.

Od roku 2004 pobierane próbki badane są w Laboratorium w Opolu i jego oddziałach w Prudniku, Kędzierzynie- Koźlu i Kluczborku.

W październiku 2017 roku po rezygnacji ze stanowiska dyrektora lek. med. Beaty Rozmus na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu została powołana mg inż. Agnieszka Kilimiak.