Powiatowa stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
Ul. Armii Krajowej 22
49-300 Brzeg
tel. 0048 77 444 18 50
fax 0048 77 444 18 40
sekretariat@pssebrzeg.pol.pl
Do pobrania
przeglądarka PDF:

Valid XHTML 1.0 Transitional

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PSSE BRZEG

Dz.Urz.MZ.02.11.70
2003.09.12 zm. Dz.Urz.MZ.03.9.83 § 1
2003.09.27 zm. Dz.Urz.MZ.03.9.82 § 1
2003.11.29 zm. Dz.Urz.MZ.03.11.103 § 1
2004.06.29 zm. Dz.Urz.MZ.04.5.48 § 1
2005.10.29 zm. Dz.Urz.MZ.05.14.64 § 1

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa opolskiego.

(Dz. Urz. MZ z dnia 31 grudnia 2002 r.)

   Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa opolskiego nadaje się statuty stanowiące załączniki do zarządzenia:
 1. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu - załącznik nr 2 do zarządzenia;
 2. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach - załącznik nr 3 do zarządzenia;
 3. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźlu - załącznik nr 4 do zarządzenia;
 4. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku - załącznik nr 5 do zarządzenia;
 5. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach - załącznik nr 6 do zarządzenia;
 6. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie - załącznik nr 7 do zarządzenia;
 7. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie - załącznik nr 8 do zarządzenia;
 8. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie - załącznik nr 9 do zarządzenia;
 9. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu - załącznik nr 10 do zarządzenia;
 10. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku - załącznik nr 11 do zarządzenia;
 11. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich - załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEGU

§ 1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
 2. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2.

Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3.

 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Brzeg.
 2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat brzeski.

§ 4.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5.

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

§ 6.

 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
  1. higieny środowiska;
  2. higieny pracy w zakładach pracy;
  3. higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
  4. zdrowotnymi żywności i żywienia;
   • w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
  2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
  3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
  4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  5. działalność przeciwepidemiczną;
  6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
  7. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  8. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
  9. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
  10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
  11. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
  12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych,
  13. (3) kontrola dokumentacji i oględziny towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;
  14. (4) pobieranie prób towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej do badań laboratoryjnych;
  15. (5) wydawanie świadectw o jakości zdrowotnej towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej;
  16. (6) współpraca z organami celnymi i Strażą Graniczną.

§ 7. (7)

Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych.

§ 8. (8)

 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Oddział Epidemiologii;
  2. Oddział Higieny Komunalnej;
  3. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
  4. Oddział Higieny Pracy;
  5. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
  6. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
  7. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;
  8. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
  9. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Informacji i Oceny;
  10. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
  11. Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZMIANY W STATUCIE

Copyright © 2007 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu. All rights reserved.