Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 1. Przeprowadzanie oględzin obiektów budowlanych, na wniosek inwestorów, w związku
  z art. 56 ustawy – Prawo budowlane.
 2. Wydawanie opinii sanitarnej dla obiektów, dla których w decyzji o pozwoleniu na budowę nie nałożono obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie – wyłącznie na wniosek inwestorów.
 3. Wydawanie opinii sanitarnej dla aptek, punktów aptecznych lub hurtowni farmaceutycznych celem ich rejestracji w nadzorze farmaceutycznym – na wniosek inwestorów.
 4. Kontrolowanie obiektów w trakcie ich realizacji oraz przekazywanych do użytkowania pod względem zgodności z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.
 5. Wydawanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 6. Wydawanie opinii w sprawie ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w związku z art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 7. Wydawanie opinii o przedsięwzięciu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 8. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (w związku z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko).
 9. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w związku z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 10. Opiniowanie kompletnych dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia) – na wniosek inwestorów lub projektantów.
 11. Wydawanie opinii w sprawach przedsięwzięć wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
 12. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 13. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.