Załatwianie spraw:

  • wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w pomieszczeniach, w których ma być prowadzony żłobek (wzór wniosku pdf),
  • wydawanie opinii sanitarnych dot. spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach obiektu, w którym prowadzona będzie działalność oświatowo- wychowawcza  (wzór wniosku pdf).

Powyższe dokumenty wydawane są na wniosek strony