Załatwianie spraw:

Informacja dla Inwestorów dotycząca składania zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych w okresie stanu epidemii – informacja

Dokumenty niezbędne przy dopuszczeniu do użytkowania obiektów  budowlanych:

 • Decyzja – pozwolenie budowlane i jeżeli były to decyzje zmieniające,
 • projekt budowlany – załącznik do pozwolenia na budowę, z klauzulą zatwierdzającą oraz uzgodnieniem pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, ewentualnie zatwierdzone, uzgodnione projekty zamienne,
 • dziennik budowy z wpisem kierownika budowy, że zostały zakończone roboty budowlane i obiekt nadaje się do eksploatacji,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
  z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, w przypadku zmian projektowych: rysunki z naniesionymi zmianami, uzupełniający opis, potwierdzony przez projektanta oraz oświadczenie kierownika budowy podpisane przez projektanta,
 • w przypadku wydawania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wymagane prawem, udokumentowanie odpowiednimi decyzjami właściwego organu (dot. zmniejszenia wysokości pomieszczeń, stosowania oświetlenia wyłącznie sztucznego, pomieszczeń pobytu ludzi poniżej poziomu terenu)
 • protokoły badań i sprawdzeń m.in.: instalacji elektrycznej, skuteczności działania urządzeń wentylacji mechanicznej, opinii kominiarskiej w przypadku pomieszczeń
  z wentylacją grawitacyjną, protokoły instalacji wod.-kan. (szczelności i dezynfekcji), protokoły odbiorowe centralnego ogrzewania, badanie wody do celów socjalnych (ze względu na bakteriologię), badanie natężenia oświetlenia sztucznego w miejscach pracy, pomiary natężenia hałasu (dla pomieszczeń normowanych),
 • dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
  w budownictwie zastosowanych materiałów budowlanych,
 • w przypadku gdy w imieniu inwestora występuje pełnomocnik należy przedstawić pełnomocnictwo inwestora – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być wyłącznie osoba fizyczna

 

Dokumenty niezbędne do wydania opinii sanitarnej o lokalu  apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej

 • Stanowisko właściwego organu dotyczące lokalu – pozwolenie na użytkowanie lub pozwolenie budowlane lub zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu właściwemu organowi. W przypadku stwierdzenia przez przedmiotowy organ konieczności dokonania zmiany sposobu użytkowania, należy przedstawić stanowisko organu dotyczące w/w lokalu – zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane,
 • W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu – zatwierdzona dokumentacja projektowa z klauzulą zatwierdzającą oraz uzgodnieniem pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w przypadku zmian projektowych rysunki
  z naniesionymi zmianami, uzupełniający opis, potwierdzony przez projektanta,
 • w przypadku wydawania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wymagane prawem, udokumentowanie odpowiednimi decyzjami właściwego organu (zmniejszenie wysokości pomieszczeń, stosowania oświetlenia wyłącznie sztucznego, pomieszczenia pobytu ludzi poniżej poziomu terenu)
 • protokoły badań i sprawdzeń dot. m.in. skuteczności działania urządzeń wentylacyjnych, opinia kominiarska (w przypadku pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną), badanie wody do celów socjalnych, badanie natężenia oświetlenia sztucznego w miejscach pracy,
 • pełnomocnictwo inwestora – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Zagadnienia istotne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, celem jej zaopiniowania pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

 1. Usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń produkcyjnych i usługowych względem otaczającego terenu.
 2. Wysokość poszczególnych pomieszczeń.
 3. Oświetlenie pomieszczeń pracy.

(W przypadku zagłębienia pomieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu, a także braku możliwości zapewnienia właściwej wysokości pomieszczeń lub oświetlenia pomieszczeń stałej pracy światłem naturalnym, konieczne jest uzyskanie u właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ewentualnych odstępstw od warunków technicznych).

 1. Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 2. Przeznaczenie obiektu.
 3. Informacja o przewidywanym zatrudnieniu.
 4. Opis pomieszczeń i ich wyposażenia.
 5. Opis pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (toalety, szatnie, jadalnie, umywalnie, schowki porządkowe itd.) wraz z wyposażeniem.
 6. Zastosowane materiały, w tym sposób wykończenia powierzchni (posadzki, ściany itp.).
 7. Zaopatrzenie w wodę (w tym sposób zapewnienia ciepłej wody).
 8. Odprowadzenie ścieków.
 9. Rozwiązania w zakresie wentylacji (w tym sposób obliczenia ilości wymienianego powietrza w pomieszczeniach i dobór urządzeń).
 10. Ogrzewanie pomieszczeń.
 11. Zastosowanie zabezpieczeń przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz (np. wiatrołap, kurtyna powietrzna).
 12. Sposób postępowania z odpadami.
 13. Opis technologii dot. działalności przewidzianej w obiekcie

Opłaty:

Za czynności wykonane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dz.U. z 2010 r., Nr 36, poz. 203)”